Résultats de recherche d'images pour « MGR LAURENTIN »

Getuigenis van Fabienne

Résultat de recherche d'images pour "download"   getuigenis te downloaden

(English website : https://newagedangers.wordpress.com/)

“Van de Rozenkruisers naar het Christendom”
Interview met Fabienne door Monseigneur René Laurentin
Op 30 april 2009 heeft Zijne Heiligheid Benedictus XVI
Résultat de recherche d'images pour "FRISE FLEURS MYRIAMIR"
Résultat de recherche d'images pour "FRISE FLEURS MYRIAMIR"
Mgr. René Laurentin bevorderd tot Zijn prelaat
R.L.: Mgr. René Laurentin – F: Fabienne
Résultat de recherche d'images pour "FRISE FLEURS MYRIAMIR"
R.L.: Met een grote helderheid bent u van sekten naar Christus teruggekeerd. Vertel
ons daarover.
F: Ik bracht mijn jeugd door met drugs, alcohol, nachtclubs en zonden van het vlees. Ik luisterde naar slechte muziek, keek naar verdorven films, beoefende spiritisme, astrologie, numerologie, waarzeggerij, bestudeerde New Age en had contact met een goeroe die twee chakra’s in mij opende: de chakra van het derde oog en die van het hart.
R.L.: U was eveneens bij de Rozenkruisers. Wat is dat?
F: Dat is een esoterische beweging. Ik ben ingewijd in de Haroeris-Loge in Marseille van april 1995 tot maart 1997.
R.L.: Waar ging het over?
F: Voor de eerste initiatie moest ik een speciaal proces ondergaan. Ik kan niet in details treden om niet in moeilijkheden te geraken.
R.L.: Hebt u een Christelijke opvoeding gehad?
F: Ja, ik werd gedoopt op 3 mei 1964. Ik volgde het gebruikelijke pad: catechismus, de persoonlijke communie, eerste Heilige Communie (geloofsbelijdenis).
R.L.: Wanneer kwam u in contact met de Rozenkruisers?
F: In juli 1993 totdat ik ze voor goed verliet in maart 1997. Eind 1996 ging ik voor het eerst op bedevaart naar Medjugorje.
R.L.: Hoe hebt u zich los kunnen maken van de Rozenkruisers?
F: Ik begon de rozenkrans te bidden en wijdde mezelf toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Gedurende een H. Mis op 9 augustus 1998 heb ik een verbond gesloten met de Heilige Maagd. Door hemels aanraden liet ik heilige missen opdragen (meer dan een dertigtal) voor mijn ziel om vrede te vinden. Ik heb vele sacramenten ontvangen en ook meerdere keren de ziekenzalving hoewel ik lichamelijk niet ziek was. Pr. P. Rémels (België) heeft door gebeden de banden met een esoterische beweging waarvan ik lid was, verbroken. Elke morgen bad ik de kruisweg, gevolgd door lofzangen en de H. Mis.
R.L.: Wat brengt deze “gearrangeerde mis” u elke morgen?
F: Wanneer ik de Heer bij de Opheffing zie, kniel ik neer en vraag ik Hem om mijn hart te laten branden in het vuur van Zijn Hart. Ik kniel altijd wanneer ik communiceer en op de tong. De mis geeft mij kracht om mezelf te geven en Hem te volgen.
R.L.: U hebt begrepen dat de vereniging met God uit verlangen, dat wil zeggen de vereniging van de liefde (dat is hetzelfde), essentieel is.
F: Ja, belangrijk voor mij is de diepe intimiteit met Jezus, dag na dag, in Zijn vrede en vreugde.
R.L.: Ja, een wil die zich identificeert met Zijn leven!
F: Ja.
R.L.: Wanneer begon u een afwijkend gedrag te vertonen? Tijdens uw kinderjaren?
F: Toen ik 15 jaar oud was begon ik met waarzeggerij, astrologie en numerologie.
R.L.: Wat is numerologie?
F: Numerologie is een combinatie van overtuigingen die gebaseerd zijn op het toekennen van eigenschappen of betekenissen aan getallen. Men bestudeert een levensthema gebaseerd op de geboortedatum om zich te plaatsen binnen de invloed van de astrale conjunctuur.
R.L.: Wat was het resultaat?
F: Ik ging door drie verschillende etappes waarvan ik de logica zocht.
R.L.: En de New Age?
F: New Age is een geestelijke beweging die niet van God afkomstig is. In die beweging hoorde ik men nooit spreken over Jezus Christus als de Zoon van God. Ik leerde over het bestaan van het “Goddelijke.” Het “Goddelijke” is de hoogste uitdrukking van het kosmische bewustzijn, de hoogste vibratie (energie). Het drukt zich uit door uitstraling in de innerlijke en kosmische energie. Het valt samen met de wereld en de mens. De mens kan zeggen: God is in mij, ik ben mijn eigen schepper. Kortom, alles is één, alles is energie, alles is God.
De Christus van de New Age, die ik er leerde kennen is een eenvoudige geest, die zich manifesteert in Boeddha en in Jezus van Nazareth. Ik was niet in staat om een relatie met een persoonlijke God aan te gaan omdat ik slechts een golf in de kosmische oceaan was. Mijn redding bestond uit een experimentele kennis van mijn – zogenaamde goddelijke – natuur. Ik moest mij zelf verwezenlijken door een innerlijke verlichting, reïncarnaties, zelfcontrole en eventueel door het verwerven van krachten door mezelf te verbinden met de goddelijke energie, die de zuivering en harmonie met mijzelf, met anderen en met het universum waarborgt.
Ik had genoeg aan mezelf, ik had geen openbaring of verlossing noch enige hulp van buiten nodig. Volgens de wet van het karma, moest ik mijn fouten zelf verbeteren tijdens nieuwe levens. Mijn geloof was de “gnosis” (een geheime kennis die voorbehouden is voor insiders) en ik bad nooit. Ik geloofde zelfs niet in de zonde.
R.L.: New Age is welbekend; het heeft alle facetten van onze cultuur omvat. Het maakt daar een briljante maar inconsequente synthese van en zo verleidt het zijn navolgers, maar laat hen gefrustreerd achter. Wat de chakra’s betreft, dat zijn zintuigen die onbekend zijn in de Westerse wereld maar waarmee de Indiërs zich identificeren. Er zijn zeven hoofdchakra’s: van de wortelchakra tot de kruinchakra, die zich op de kruin van het hoofd bevindt. Deze heeft u aan alle invloeden onderworpen en hebben geleid tot uw ongebreidelde levensstijl.
F: De opening van de chakra’s keerde me af van het geloof en opende de weg voor allerlei ervaringen, die me verwoest achterlieten.
R.L.: Deze goeroe wilde u openen voor waarnemingen die boven de normale perceptie uitstijgen.
F: Gedurende een jaar woonde ik die zittingen van spiritisme bij. Op zekere dag stelde hij me voor om een grote zuivering te ondergaan. Daar ik in reïncarnatie geloofde, dacht ik dat hij me wilde bevrijden van het karma, d.w.z. van de afhankelijkheid van mijn vroegere levens. Hij plaatste zijn hand op mijn hartchakra en tegelijkertijd op die van mijn derde oog en sprak een aanroepingsgebed uit in een taal die ik niet verstond.
Tijdens de volgende sessie van spiritisme kwam de Kundalini omhoog. Ik was bang, omdat ik een grote kracht voelde die me vanuit mijn wortelchakra tot die van mijn kruin omhoogtrok.
R.L.: Als een soort levitatie, zoals dat soms gebeurt?
F: Nee, helemaal niet. Het was alsof ik aan mijn hoofd omhoog getrokken werd, zonder dat ik enig doel of voorwerp bereikte.
R.L.: Wat deed u veranderen?
F: Eind 1996 ging ik voor het eerst op bedevaart naar Medjugorje.
R.L.: Hoe was de verandering op dat moment?
F: In Medjugorje werd ik weer aangetrokken door de sacramenten, een gevoel dat ik verloor toen ik 15 jaar was; ik begon ook weer van gebed te houden en vooral van de Rozenkrans.
R.L.: Een soort algehele verlichting.
F: Ja.
R.L.: Heeft dit u voor Christus doen “openstellen”?
F: Ja.
R.L.: Begreep u dat het van de Heilige Geest kwam? Hij verschijnt niet, maar net als een schijnwerper achter onze rug tijdens voorstellingen, verlicht Hij het schouwspel: Jezus en Zijn boodschap.
F: Ik heb meteen de handeling van de Heilige Geest daarin herkend.
R.L.: De Heilige Geest onderwijst ons niet met woorden, maar Hij zendt ons Zijn licht zodat wij Christus en Zijn handelingen in onszelf kunnen waarnemen.
F: Ik heb het christendom geheel aanvaard. Ik heb me ingezet voor het apostolaat. Ik heb vijf boeken over mijn bekering geschreven. Ze hebben op 1 december 2009 het imprimatur en de nihil obstat verkregen; vier ervan werden gepubliceerd door Téqui:
• Ik verliet de Orde van de Rozenkruisers, AMORC (“Oude en mystieke Orde van de Rozenkruisers”)
• Astrologie of vertrouwen in God
• God bevrijdde me van mijn geloof in de reïncarnatie
• De Barmhartige Jezus bevrijdde mij van het spiritisme.
• De Barmhartige Jezus bevrijdde mij van de helderziendheid.
• .L.: En de Rozenkruisers zijn uit uw leven verdwenen?
F: Ik was lid van de Orde van Rozenkruisers van juli 1993 tot maart 1997 en ik heb de zevende graad van de tempel bereikt.
R.L.: Hoeveel graden zijn er?
F: Twaalf, denk ik. Nadat ik terugkwam uit Medjugorje schreef ik het hoofd van de Orde over mijn wens ze te verlaten. Hij vroeg me om de reden ervan en ik heb geantwoord: “Om terug te keren naar de Katholieke Kerk.”
R.L.: Waren uw chakra’s toen nog open?
F: Ja.
R.L.: Wie heeft ze voor u gesloten? Want ze zijn toch niet alleen voor het christendom geopend…
F: Een priester, van wie ik me de naam niet meer herinner, heeft een gebed gezegd voor de sluiting en alles is weer normaal geworden.
R.L.: U hebt geluk gehad dat alles zo vlug ging en uiteindelijk ook zo gemakkelijk en goed.
F: Ja, dank zij de sacramenten die ik elke dag ontving, want heel wat mensen hebben er moeilijkheden mee en zij kunnen zelfs sterven wanneer de kundalini ontwaakt.
R.L.: Kunt u uitleggen wat de kundalini is?
F: Het is een krachtige energie in het heiligbeen. Het komt omhoog langs de ruggengraat en gaat door elk van de chakra’s heen tot het de kruinchakra bereikt.
R.L.: Heeft het u geholpen om een grotere ontvankelijkheid te verkrijgen voor het christendom?
F: Niet onmiddellijk. Ik ben begonnen met de Bijbel te bestuderen, het leven van de heiligen, het Tweede Vaticaans Concilie, de Catechismus van de Katholieke Kerk en ik zag dat het goed was.
R.L.: Bracht het u dichter bij God?
F: Ja. Ik bracht mijn middagen door in een kerk om de kruisweg te bidden en om bij Jezus te zijn en daar hoorde ik een stem. De stem van Jezus kwam uit het tabernakel en zei: “Ik alleen ben uw Heer.”
R.L.: Hebt u het gehoord of hebt u het innerlijk “waargenomen”, op een verstandelijke wijze?
F: Ik hoorde het zoals u spreekt.
R.L.: Ah, ja. U hoorde een stem?
F: Ja, een stem die uit het tabernakel kwam. Een mannelijke stem, heel krachtig. Hij galmde in mij. Dit gebeurde ook op andere momenten.
R.L.: De Heilige Geest spreekt niet, maar Jezus, die mens geworden is, kan ons wel toespreken in menselijke woorden.
F: Jezus zei ook nog: “Mijn heilige Wonden zullen je redden”, want Hij wou me in Zijn heilige Wonden bergen om me te redden.
R.L.: Zijn Wonden, Zijn lijden en dood, heeft Hij ze met u gedeeld?
F: Nee. Nog niet. Ik dacht toen dat ik een geestelijke vader nodig had.
R.L.: Hebt u er een gevonden?
F: Ja. Mijn eerste geestelijke vader, een pater Dominicaan, heeft onderkend dat God tot me sprak. Is dit normaal Monseigneur?
R.L.: Jazeker. U hebt het geluk gehad een helderziende priester te vinden.
F: Ik heb hem uitgelegd dat ik een vriend had en dat we als man en vrouw leefden sinds 1994. Nadat ik uit Medjugorje terugkwam zijn we burgerlijk getrouwd op 6 september 1997, maar we konden niet kerkelijk trouwen omdat hij al voor de kerk gehuwd was en daarna van zijn vrouw gescheiden was.
R.L.: En zijn vrouw leefde nog?
F: Ja, ze had hem verlaten voor een andere man. Na mijn huwelijk kwam Jezus op een nacht in mijn kamer en vroeg me Hem te gehoorzamen en in een andere kamer te slapen. Hij zei: “Ik vraag om eerherstel. Jouw zonde heeft mij beledigd.” Voorts, “Ik wens zowel je lichaam als je ziel.” Mijn geestelijke vader heeft bevestigd dat ik in kuisheid moest leven en dat God van me vroeg om te getuigen van Zijn barmhartigheid. Toen ik weer thuis was hebben we als broer en zuster geleefd.
R.L.: Maar ging hij akkoord om in die nieuwe toestand te leven?
F: Het was heel moeilijk. Maar omdat God van me geëist had in kuisheid te leven, heb ik gehoorzaamd.
Uiteindelijk ben ik op 1 december 2000 van hem gescheiden om Christus te volgen in de wereld want Hij had tegen me gezegd: “Ik wil dat je me dient in de wereld.” Nadat ik het huis had verlaten heb ik het katholiek geloof diepgaand bestudeerd en begin 2003 heb ik een netwerk van pelgrimsiconen van de Barmhartige Jezus opgebouwd in gehoorzaamheid aan een Pater Pallotijn van Osny, Pater Eugène, met wie ik nog steeds samenwerk. Hij is mijn gids voor de Goddelijke Barmhartigheid. Het gaat erom de door mij gemaakte iconen in gezinnen te laten circuleren voor negen dagen, de tijd van een noveen. Momenteel circuleren ze in verschillende landen zoals FRANKRIJK – GUADELOUPE – MARTINIQUE – ÎLE DES SAINTES (GUADELOUPE) – ÎLE DE LA DÉSIRADE (GUADELOUPE) – BELGIË – ZWITSERLAND – LUXEMBURG – PORTUGAL – NEDERLAND – AFRIKA – ITALIË.
Sommige mensen kunnen geen afscheid nemen van de icoon die ze hebben ontvangen. Zij raken nog meer verliefd op Jezus. Ze bidden de Rozenkrans van de Barmhartigheid.
R.L.: Zijn ze talrijk?
F: Het is een groot netwerk.
R.L.: Een internationaal netwerk.
F.: Ja, het wordt geleid door Pater Eugène.
R.L. Is er geen gebedsgroep?
F: Nee, niet bij dit netwerk
R.L.: Hebt u een beroep?
F: Ja, tweetalig directiesecretaresse. Ik hield er mee op na mijn bedevaart naar Medjugorje om me geheel te kunnen wijden aan het apostolaat.
R.L.: U bent slechts 46 jaar oud en nog ver van uw pensioengerechtigde leeftijd; wat doet u voor uw levensonderhoud?
F: Mijn zus (getrouwd, twee kinderen) leent mij een appartement en mijn ouders zorgen voor mijn maaltijden. Ik heb het geld dat mijn uitgevers (Téqui, Parvis, Rassemblement à Son Image) geweigerd.
R.L.: Koopt u uw kleding?
F: Ik bedel, want Jezus had gezegd: “Houd vol in de armoede.” “Wees niet bang om te
bedelen.”
R.L.: U bent erg overwerkt.
F: Ja, soms groeit het boven m’n hoofd.
R.L.: Leeft u als een profeet?
F: Neen. De H. Maagd Maria heeft me gezegd: “Je zult geen boodschappen krijgen
(zoals de profeten) maar blijf trouw aan mijn Zoon.” Zij spreekt enkel over mijzelf.
R.L.: U hebt een bijzondere genade: verzaking, licht en helderheid. Blijf er trouw aan. Het is niet gemakkelijk om te volharden.
 Résultat de recherche d'images pour "FRISE FLEURS MYRIAMIR"
Publicités